PRUEBA TRADUCIÓN LITUANO

Alytaus rajonas – žemės ūkio kraštas, tad pramonė nėra labai išplėtota. Alytaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, privataus verslo tradicijos ir sąlygos jam veikti dar tik formuojasi. Šiuo metu Alytaus rajone yra įregistruota 481 įmonė, kurios pagal rūšis yra pasiskirstę taip: 338 individualos įmonės, 3 akcinės bendrovės, 13 žemės ūkio bendrovių, 104 uždarosios akcinės bendrovės, 2 valstybinės bei biudžetinės įmonės, 21 kitos rūšies įmonė. Sėkmingiausiai veikiančios įmonės Alytaus rajone: Lietuvos ir Prancūzijos UAB “Danimeda”, užsiimanti karkasinių namelių gamyba, anglų kapitalo įmonė UAB “VITA BALTIC INTERNATIONAL”, gaminanti poroloną, UAB “KAGI” ir UAB “Jundos stalių gaminiai”, gaminančios ir sėkmingai eksportuojančios medžio gaminius, Z. Jakubynienės IĮ pagaminti baldai taip pat žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, UAB “Riamona” ne tik gamina tradicinius lietuviškus mėsos gaminius, bet užsiima ir netradiciniu verslu – miške augina triušius.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN RUSO

5.1. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ АБОНЕНТА ПЕРЕД ИСПОЛНИТЕЛЕМ, НЕ ПОГАШЕННОЙ ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, НА СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОДЛЕЖАТ НАЧИСЛЕНИЮ ПРОЦЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К УПЛАТЕ, В РАЗМЕРЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЧЕТНОЙ СТАВКИ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ДЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА. ПРИ ЭТОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРЕКРАТИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. ДОГОВОР В ТАКОМ СЛУЧАЕ СЧИТАЕТСЯ РАСТОРГНУТЫМ С МОМЕНТА ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ АБОНЕНТА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ АБОНЕНТА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВОЗНИКШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ.

6.1. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, К КОТОРЫМ В, ОТНОСЯТСЯ СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ПОЖАРЫ, МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, ЗАБАСТОВКИ ,ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ЗАПРЕЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТОРОНАМ СВОИХ ФУНКЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, И ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ СТОРОН, ОНИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 10 (ДЕСЯТИ) ДНЕЙ С МОМЕНТА НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПРИ НАЛИЧИИ СВЯЗИ СТОРОНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ ИХ ВЛИЯНИЯ, ДОВЕДЕТ ДО СВЕДЕНИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЫ ИЗВЕСТИЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ СКОРЕЙШЕЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN CHECO

Modelové smlouvy ICC dávají obchodním partnerùm neutrální rámec pro vytvoøení jejich smluvního vztahu. Jejich ustanovení byla vytvoøeny tak, aby zajistily soulad s právními øády smluvních stran, aniž by upøednostòovaly nìkterý právní systém. Jsou flexibilními a klientsky orientovanými nástroji, jsou využívány v bezpoèetných každodenních obchodních transakcích.

Dobrovolné kodexy ICC pokrývají oblast tržních vztahù, reklamy a marketingu, potírání úplatkáøství a vydírání a praktik ekologického øízení spoleèností. Kodexy ICC slouží èasto pro referenèní úèely pøi rozhodování národních nebo mezinárodních sporù. Jsou efektivní ve tøech základních smìrech: jsou-li uzákonìny v národní legislativì, jsou aplikovány pøímo spoleènostmi, oborovými asociacemi a samo-regulaèními orgány, nebo mohou být též upraveny na místní èi profesní úèely.

Pravidla a nejvýznamnìjší aktivity ICC v jednotlivých oblastech:

Arbitráž

Mezinárodní rozhodèí soud ICC – arbitrážní orgán ICC založený v roce 1923, byl prùkopníkem mezinárodní arbitráže v podobì, jak ji známe dnes. Po nìkolik desetiletí rozhodèí soud ICC vedl úsilí o zajištìní mezinárodního pøijetí arbitráže jako bìžného a nejefektivnìjšího zpùsobu øešení mezinárodních obchodních sporù. Rozhodèí soud ICC se též zamìøil na demonstraci výhod rozhodèího øízení provádìného v rámci stálých institucí na rozdíl od ad hoc arbitráže. ICC vyvolala a vedla úsilí, které vyústilo v pøijetí New Yorkské Úmluvy z roku 1958 o uznávání a vykonávání zahranièních rozhodèích rozhodnutí – nejdùležitìjší mezinárodní úmluvy v oblasti mezinárodní arbitráže.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN ESLOVACO

Pri návšteve akéhokoľvek mesta na svete je dôležitý prvý dojem. Londýn je však iný. Nedajte na prvý dojem, pretože možno nebude najlepší. Možno ani druhý dojem… Ochromí vás preplnené a meškajúce metro, pomalé autobusy, preplnené mesto, davy ľudí, neskutočne vysoké ceny, špina, neporiadok, chaos, kriminalita, okná, ktoré sa nedajú otvoriť, šialené vodovodné kohútiky… Bude sa s otvorenými ústami pýtať Koľko!?, keď si od vás za pivo v bare vypýtajú tri libry, 10 libier za lístok do kina alebo 20 libier za cédečko…

Nedopusťte, aby vás prvý dojem z Londýna ovládol. Inak si vás Londýn nezíska a nebudete sa tu nikdy cítiť dobre.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN ESTÓN

Arengukava on küla tegevuse, eesmärkide ja rahaliste vahendite kavandamise aluseks olev dokument. Arengukava sisaldab ühelt poolt ülevaadet praegusest küla olukorrast, teisalt aga vaatab tulevikku, pannes paika pikemaajalised arengu suunad ja eelistused ning tegevuse kavandamise alused. Arengukava peab toetuma olemasolevatele eeldustele, olema realistlik ja elluviidav, ta ei saa kunagi lõplikult valmis, sest toimuvatest muutustest lähtuvalt, peab ka arengukava pidevalt üle vaatama, täiustama ja parandama.

Arengukava on vajalik selleks, et olla teadlik olemasolevast olukorrast, mis aitab vältida juhuslikkust juhtimisel. Määratletakse sihid ja esitatakse konkreetsed tegevused, mida hakatakse seatud eesmärkide saavutamiseks ühiselt ellu viima. Kindlad sihid võimaldavad ressursside kasutamist efektiivsemaks muuta. Ka erinevate valdkondade tegevused on paremini kooskõlastatavad, otsused kergemini langetatavad arengukava olemasolul.

Arengukava lahutamatuks osaks on kohalike elanike kaasamine nii koostamise kui ka eesmärkide saavutamise protsessi. Sellel eesmärgil on läbi viidud 8 intervjuud ja rahvakoosolek, kus 13 osavõtjaga tehti rühmatööd, pandi paika küla tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud (SWOT analüüs) ning visioon. Lisaks arutleti külaprobleemide üle ja püüti leida võimalikke lahendusi nende likvideerimiseks.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN HOLANDÉS

Persoonlijk financieel advies

Werkgevers proberen hun personeel te binden met leuke arbeidsvoorwaarden en glimmende extra’s. In deze aflevering: persoonlijke financieel advies.

Een bedrijfsspaarregeling, een wao- of anw-hiaat-verzekering, een (pre)pensioenregeling of een collectieve ongevallenverzekering. Extraatjes van de werkgever – ze noemen ze employment benefits – lijken aardig, maar weet u nog waarop u allemaal recht heeft of wat u kunt krijgen? Wie het spoor bijster is, kan soms bij zijn werkgever terecht voor gratis persoonlijk financieel advies.

Deze vrij nieuwe service kent verschillende vormen. Nuttig en onschuldig lijkt het ‘personal benefits statement’. Dat is een boekwerkje met uitleg over alle secundaire arbeidsvoorwaarden die bovenop de sociale voorzieningen komen. Ingewikkelde kwesties, zoals een nieuwe prepensioenregeling vergen vaak extra uitleg. Externe pensioenadviseurs komen ze tegenwoordig regelmatig toelichten ‘op de werkvloer’.

Sommige organisaties gaan verder. Voor vragen over pensioenbreuk, pensioenopbouw of eerder stoppen met werken kunt u onder werktijd terecht op een pensioenspreekuur. Het komt ook voor dat werknemers met vragen over pensioenen en arbeidsvoorwaarden een adviseur-via-het-werk thuis kunnen ontvangen. Die bespreekt in de eerste plaats de arbeidsvoorwaarden, maar als u dat wenst, neemt hij – veelal een assurantietussenpersoon – ook uw hypotheek onder de loep of hij adviseert over een koopsompolis, een spaarplan of een collectieve schadeverzekering met korting.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN NORUEGO

Ved installasjon av FullPress, får man automatisk ett års support-kontrakt.
Dette innebærer telefon, mail og FTP kontakt for tekniske spørsmål, hjelp til administrasjon,
software oppgraderinger, tilgang til bugfix og andre software-utbedringer.
Når support-kontrakten utløper, kan den fornyes for ett år.
Prisen er 15% av listepris.
Hvis support-kontrakten ikke fornyes senest 30 dager etter utløp, vil det komme
en ekstra-kostnad på 20% av listepris, i tillegg til de første 15%.
Hvis en FullPress-kunde har latt support-kontrakten utgå, og ønsker å installere
WebNative, må kunden først fornye sin FullPress support-kontrakt.
Hvis man ikke ønsker å fornye support-kontrakten, vil en evt. hovedoppgradering til
en nyere versjon av FullPress (f.eks. fra v. 10.x til v. 11.x) koste 45% av listepris.
Support-kontrakt for FullPress med WebNative.
Support for WebNative er knytte til kundens eksisterende FullPress support-kontrakt.
Det vil ikke bli tillegg i prisen for WebNative-support når WebNative kjøpes.
Ønsker man å fornye sin support-kontrakt når man også har WebNative, vil
prisen på en slik kontrakt være 15% av FullPress´ listepris pluss 15% av
WebNatives listepris.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN SUECO

1.2 Organisationsnummer
En ideell förening får ett organisationsnummer efter www.rsv.seansökan hos skattemyndigheten. Det är inte bara vid kontakt med skattemyndigheten som organisationsnummer behövs utan det kan vara andra som kräver det t.ex. bank eller hyresvärd.
Din förening kan ansöka om ett organisationsnummer hos den skattemyndighet där föreningen har sitt säte. Till ansökan ska bifogas: stadgar, protokoll från bildandet och protokoll från det konstituerande mötet dvs. det första styrelsemötet efter bildandet. Tänk på att det av protokoll från bildandet ska framgå att det  finns medlemmar som antagit stadgar och valt styrelse.
1.3 Styrelsens ansvar
En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens namn av behörig företrädare. Enskilda medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser. En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot kan dock bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen 12 kap 6 §:
om föreningen inte har dragit av skatten från lönerna i rätt tid
om föreningen har låtit bli att betala in avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, moms, punktskatter eller föreningens egen skatt
om föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till skattemyndigheten och föreningen därför har fått för mycket moms tillbaka.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN CHINO

货交承运人(……指定地点)
“货交承运人(……指定地点)”是指卖方只要将货物在指定的地点交给由买方指定的承运人,并办理了出口清关手续,既完成交货。需要说明的是,交货地点的选择对于在该地点装货和卸货的义务会产生影响。若卖方在其所在地交货,则卖方应负责装货,若卖方在任何其他地点交货,卖方不负责卸货。
该术语可用于各种运输方式,包括多式联运。
“承运人”指任何人在运输合同中,承诺通过铁路、公路、空运、海运、内河运输或上述运输的联合方式履行运输或由他人履行运输。
若买方指定承运人以外的人领取货物,则当卖方将货物交给此人时,既视为已履行了交货义务

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN FINLANDÉS

Kansainvälinen kauppakamari (International Chamber of Commerce, ICC) on ainoa elinkeinoelämän kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, joka kattaa kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin ja jonka jäsenyys on avoin kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän järjestöille kaikkialta maailmasta.

ICC perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919 edistämään vapaata kansainvälistä kauppaa ja kilpailua. Lisääntyvän kaupankäynnin ja yhteistyön katsottiin tuovan vaurautta eri kansoille ja edistävän siten rauhanomaista kehitystä. ICC:n vuorovaikutussuhde ensin Kansainliiton, sittemmin Yhdistyneiden Kansakuntien, sen alajärjestöjen, samoin GATT:n / WTO:n, OECD:n, Euroopan unionin sekä muiden hallitusten välisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa on ollut säännöllistä ja hedelmällistä. Esimerkiksi YK:ssa ICC:llä on talous- ja sosiaalikysymyksissä tunnustettu neuvonantajanrooli ja se on ollut omalta osaltaan käytännössä toteuttamassa kehitysyhteistyöhankkeita vähemmän kehittyneissä maissa.

ICC:n toimintaa on ohjannut pyrkimys edistää kansainvälistä rauhanomaista kehitystä parantamalla jäsentensä toimintaedellytyksiä kansainvälisessä kaupassa ja muussa taloudellisessa yhteistyössä. Kasvanut vuorovaikutus ja sidonnaisuus onkin ollut omiaan purkamaan pahimpia jännitteitä eri maiden välillä.

Taloudelliset seikkojen ohella ICC:n toiminnassa ovat viime vuosina korostuneet erityisesti ekologiset ja sosiaaliset kysymykset. Liiketoiminnan paitsi teknisen, myös eettisen tason omaehtoinen kehittäminen on ollut ICC:n toiminnan painopisteitä, mistä esimerkkinä yhteistyössä UNEP:n kanssa toteutettu yritysten ympäristöjohtamisen periaatteiden sisäänajo Elinkeinoelämän kestävän kehityksen peruskirjan avulla. Tuoreimpana esimerkkinä on myös YK:n ja ICC:n yhteistyö pääsihteeri Kofi Annanin ns. Global Compact -aloitteen puitteissa.

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN HÚNGARO

kutatási infrastruktúrák

(A kutatás végzéséhez vagy a kutatók munkájának támogatásához szükséges szervezetek, létesítmények és berendezések. Ezek lehetnek kutatóintézetek, laboratóriumok, próbapadok /testbeds/ és más speciális kutatási berendezések, kutatást segítõ kommunikációs hálózatok, beleértve az internetet, könyvtárak, tudós testületek és a tudás más forrásai.)

kutatóképzõ hálózat

(hasonló profilú, egymás szakterületeit kiegészítõ kutatóhelyek hálózata, amely alkalmas arra, hogy a Közösség pénzügyi támogatásával fiatal kutatókat tovább képezzen, ill. egy korszerû KTF projektet megvalósítson)

ütemterv

(A Munkaprogram része, amely megmutatja, hogy az egyes pályázati felhívások melyik akciósorokra action lines és milyen idõpontokra vonatkoznak. Az ütemterv lehetõséget biztosít arra, hogy bármelyik pályázati felhívást illetõen a pályázók figyelme az éppen megnyitott kutatási szakterületekre irányuljon és ezáltal optimális feltételeket teremt kollaboratív kutatási projektek elindításához és tematikus hálózatok létrehozásához.)

költségmegosztás elvén alapuló akció

(olyan, rendszerint pályázat útján meghirdetett KTF projekt, ill. más KTF tevékenység, amelyhez a Közösség oly módon nyújt támogatást, hogy átvállalja a tevékenységgel járó költségek bizonyos hányadát)

specifikus programok

(Az 5. KP-t alkotó horizontális és tematikus KTF programok összefoglaló közös elnevezése. Kitûzik a támogatandó KTF területeket és elõirányozzák a támogatás anyagi eszközeit).

 

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCIÓN POLACO

WCZORAJSZA SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ NIEZNACZNYM WZROSTEM WARTOŚCI INDEKSÓW, WIG ZYSKAŁ 0,2%, NATOMIAST WIG-20 0,4%. PO NISKIM OTWARCIU, KTÓRE NARUSZYŁO MINIMA Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA NA RYNKU UTRZYMYWAŁA SIĘ TENDENCJA WZROSTOWA, A MAKSIMUM ZOSTAŁO USTANOWIONE W TRAKCIE FIXINGU NA ZAMKNIĘCIU. TAKIE ZAKOŃCZENIE W GŁÓWNEJ MIERZE NALEŻY PRZYPISAĆ SILNYM WZROSTOM NA OTWARCIU RYNKÓW AMERYKAŃSKICH, PO PUBLIKACJI ZNACZNIE LEPSZYCH OD OCZEKIWAŃ WSKAŹNIKA NASTROJÓW KONSUMENTÓW.

NA DZISIEJSZYM OTWARCIU SPODZIEWAM SIĘ KONTYNUACJI WZROSTÓW, JEDNAKŻE W MOIM ODCZUCIU WZROSTY STANOWIĄ ODREAGOWANIE SILNEGO PONIEDZIAŁKOWEGO SPADKU. NAJBLIŻSZYM POZIOMEM OPORU DLA INDEKSU JEST POZIOM 1.350 PKT. EWENTUALNE ZAKUPY AKCJI BĘDĄ WYNIKAŁY ZE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ KOŃCA KWARTAŁU I CO ZA TYM IDZIE Z KUPNEM AKCJI PRZEZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH.

NAJSILNIEJ ZWYŻKOWAŁY WCZORAJ AKCJE BRE ORAZ ELEKTRIMU, KTÓRE ZYSKAŁY ODPOWIEDNIO 4,2 I 5,7%. WZROST ELEKTRIMU MOŻNA POWIĄZAĆ ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINEM NWZA SPÓŁKI I KONIECZNOŚCIĄ REJESTRACJI AKCJI. TAKI SCENARIUSZ WSPIERAŁY ZNACZĄCE UMÓWIONE TRANSAKCJE. NA POCZĄTKU SESJI POD PRESJĄ PODAŻOWĄ ZNALAZŁY SIĘ WALORY TP S.A., KTÓRE SPADŁY DO 12,70 ZŁ. JEDNAKŻE, NA ZAMKNIĘCIU OBRONIONY ZOSTAŁ ISTOTNY POZIOM WSPARCIA NA 12,90 ZŁ. TAKIE ZACHOWANIE WINNO PRZEŁOŻYĆ SIĘ NA SILNIEJSZE ODREAGOWANIE NAWET DO 14 ZŁ NA NAJBLIŻSZYCH SESJACH.

NIE SŁABNIE NATOMIAST POPYT NA WALORY MOSTOSTALU WARSZAWA, KTÓRE ZYSKAŁY 3,4%. TRUDNO ZNALEŹĆ JEDNOZNACZNE WYTŁUMACZENIE TAK SILNEJ APRECJACJI AKCJI SPÓŁKI. NAJBLIŻSZY OPÓR TO POZIOM 12,50 ZŁ.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

PRUEBA TRADUCCIÓN JAPONÉS

どのようなハードウエア及び基本ソフト(システム環境)を対象とするかについては、長い時間を費やして調査してきました。勿論理想は、主要な全てのプラットホーム(コンピュータ環境)を対象とすることです。そのためには、画面表示にはブラウザ(Internet Exploler, Netscape等)を用い、開発言語としてJAVAを採用するのが最適との結論に達しました。これにより、インターネットでホームページを見ることのできる環境ならば、全てのユーザーが利用することができます。なお、私の考慮対象は、その圧倒的な普及度の観点から、PC環境に限定されています。PCをネットワークで使用することにより、汎用機に近い仕事を行うことができます。

JAVAの最大の欠点は、現時点では、システム開発の効率が悪いという点です。残念ながら、市販されているアプリケーション開発ツールは我々のテストした限り、開発効率が良いといえないものばかりでした。言語やシステム開発ツールの習得が容易でないというのも問題があります。

1GLOBAL TRANSLATORS

Traductores e intérpretes

Página Web:

1globaltranslators.com

Traducciones jurídicas Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones jurídicas Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones jurídicas Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones jurídicas Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email  humanresources@1globaltranslators.com

===================================================================

Este Email puede contener información confidencial y privilegiada.
Se prohíbe su lectura, uso, divulgación o distribución no autorizada.
Si no es el destinatario, le rogamos que lo devuelva al remitente
y destruya todas las copias de este mensaje.
F-04-02-01

518 thoughts on “Pruebas de Traducción”

 1. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Kudos!| а

 2. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your web page.| а

 3. Greetings I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.| а

 4. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.| а

 5. I am extremely inspired together with your writing abilities and also with the structure on your blog. Is this a paid topic or did you modify it your self? Anyway stay up the nice high quality writing, it’s rare to peer a nice weblog like this one nowadays..| а

 6. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome web log!| а

 7. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.| а

 8. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!| а

 9. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks| а

 10. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!| а

 11. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks| а

 12. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.| а

 13. Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!| а

 14. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog. It appears like some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Cheers| а

 15. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this problem?| а

 16. Nice weblog here! Also your web site quite a bit up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol| а

 17. Excellent items from you, man. I have take into account your stuff prior to and you are just extremely great. I really like what you’ve received here, really like what you are saying and the way in which during which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. That is really a wonderful web site.| а

 18. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks| а

 19. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i’m glad to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make certain to don?t forget this site and give it a glance on a relentless basis.| а

 20. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing. I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Appreciate it!| а

 21. Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!| а

 22. What i don’t realize is actually how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You understand thus significantly in terms of this topic, produced me in my view believe it from so many various angles. Its like women and men are not involved except it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up!| а

 23. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks| а

 24. Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!| а

 25. Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is a very neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.| а

 26. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!| а

 27. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Many thanks!| а

 28. I have been browsing on-line greater than three hours lately, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net can be a lot more useful than ever before.| а

 29. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly be one of the best in its field. Fantastic blog!| а

 30. Hey outstanding website! Does running a blog such as this take a large amount of work? I have virtually no understanding of programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply had to ask. Appreciate it!| а

 31. of course like your web-site but you need to take a look at the spelling
  on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality however I’ll surely come again again.

 32. always i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this article which I
  am reading now.

 33. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like
  you wrote the book in it or something. I think that
  you could do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 34. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 35. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got
  this from. thanks

 36. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to
  read?

 37. This is very fascinating, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and stay up for looking for extra
  of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks

 38. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful info to work on. You’ve performed a formidable
  process and our whole neighborhood can be thankful to you.

 39. It is appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I desire to recommend you some attention-grabbing things or advice. Maybe you can write next articles relating to this article. I desire to read more issues approximately it!| а

 40. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to express that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I most surely will make certain to don?t fail to remember this website and provides it a look regularly.| а

 41. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 42. I seriously love your website.. Excellent colors
  & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create
  my own personal blog and want to find out where you got this from or what the theme is named.
  Thanks!

 43. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.| а

 44. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!| а

 45. I will right away grasp your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me realize in order that I could subscribe.

  Thanks.

 46. Hi there, I think your web site might be having browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful site!| а

 47. Hiya very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally? I’m glad to search out a lot of useful information here in the put up, we need develop extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .| а

 48. Hi there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend
  to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

 49. Good day I am so delighted I found your website, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for
  a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the superb job.

 50. This design is spectacular! You most certainly know how
  to keep a reader entertained. Between your wit
  and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

 51. I feel this is among the such a lot significant information for
  me. And i am satisfied studying your article. However wanna commentary
  on some general things, The website style is perfect, the articles is actually excellent
  : D. Just right process, cheers adreamoftrains best web hosting company

 52. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very
  easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Excellent work!

 53. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
  results. If you know of any please share. Cheers!

 54. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest
  you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.

  I want to read more things about it!

 55. Its like you read my thoughts! You appear to know a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to power the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will certainly be back.| а

 56. I do not know if it’s just me or if everyone else encountering problems with your blog.
  It seems like some of the written text in your posts are running off
  the screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them too? This may be a problem with my browser because I’ve had
  this happen before. Cheers

 57. Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any tips? Thanks!| а

 58. Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to
  bookmark your blog and will often come back down the road.

  I want to encourage you continue your great work,
  have a nice holiday weekend!

 59. I am not sure where you are getting your information,
  but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for wonderful information I was looking for this
  info for my mission. cheap flights yynxznuh

 60. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
  3gqLYTc cheap flights

 61. Excellent blog here! Also your site quite a bit up fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol cheap
  flights 2CSYEon

 62. I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers except this
  paragraph is really a fastidious paragraph, keep it up. 2CSYEon cheap flights

 63. Hey excellent blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?

  I have absolutely no knowledge of programming but I had been hoping
  to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have
  any recommendations or techniques for new blog
  owners please share. I understand this is off topic but I just wanted to ask.
  Kudos!

 64. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just too magnificent.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for
  to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous website.

 65. Revolutional update of captcha breaking software “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!

 66. Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any recommendations?

 67. Somebody necessarily assist to make severely articles I’d state.
  That is the very first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the research you made to make this actual publish amazing.

  Excellent activity!

 68. Thank you for the good writeup. It actually was a leisure account it.
  Glance complex to far brought agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?

 69. Hey superb blog! Does running a blog like this take a large
  amount of work? I’ve very little knowledge of coding however I was
  hoping to start my own blog soon. Anyways,
  if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.
  Many thanks!

 70. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to
  drive the message home a bit, but instead of
  that, this is wonderful blog. An excellent read.
  I’ll certainly be back.

 71. Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity in your post is just excellent and i
  could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to
  grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 72. This release GTA 5 Online Author takes plus of a programming in the business that allows for
  unlimited adding of supply GTA 5 Money and RP on users accounts.

 73. I just like the helpful info you supply for your articles.

  I’ll bookmark your weblog and check once more here frequently.

  I am somewhat certain I’ll learn plenty of new stuff
  right here! Best of luck for the following!

 74. I used to be recommended this blog by means of my cousin. I’m no longer positive whether or not this publish is written by means of
  him as no one else know such distinctive approximately my difficulty.
  You’re wonderful! Thanks!

 75. I have been surfing online more than 3 hours nowadays, but I by no
  means found any interesting article like yours. It’s beautiful
  worth sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made
  excellent content material as you probably did, the
  net will be a lot more useful than ever before.

 76. Hello there, I discovered your web site by the
  use of Google whilst looking for a similar topic, your website got here up,
  it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just turned into alert to your blog thru Google, and found
  that it’s truly informative. I am going to be careful for
  brussels. I’ll appreciate in the event you proceed this in future.
  Numerous other folks will be benefited out of your writing.

  Cheers!

 77. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 78. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking
  and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to
  fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 79. Howdy! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I most
  certainly will send this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 80. Hey There. I found your weblog the use of msn. That is a very neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of
  your useful information. Thank you for the post.
  I will certainly comeback.

 81. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog
  and would like to find out where u got this from. cheers

 82. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog!

 83. I have been browsing online more than 3 hours these days, but I by no means discovered
  any attention-grabbing article like yours. It’s lovely value sufficient for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made
  just right content as you did, the web shall be much more
  helpful than ever before.

 84. I’m extremely impressed with your writing talents as neatly as with the layout in your blog.
  Is that this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is uncommon to see
  a great weblog like this one today..

 85. Someone necessarily help to make severely articles I’d
  state. That is the very first time I frequented your web
  page and thus far? I surprised with the analysis you made
  to make this actual post amazing. Fantastic activity!

 86. Someone essentially assist to make seriously posts I would state.
  That is the first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the research you made to create this actual put up extraordinary.

  Excellent process!

 87. hello!,I love your writing very so much! share we
  keep in touch extra approximately your post on AOL?
  I require a specialist in this area to unravel my problem.
  Maybe that is you! Having a look forward to see you.

 88. Usually I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out
  and do so! Your writing style has been surprised
  me. Thanks, very great article.

 89. When someone writes an piece of writing he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 90. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, may test this?

  IE still is the marketplace chief and a large element of
  other people will miss your great writing due to this problem.

 91. Normally I don’t read post on blogs, but I would like to say
  that this write-up very forced me to check out and do so!
  Your writing style has been surprised me. Thanks,
  very great article.

 92. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and great design and style.

 93. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog
  like this one these days.

 94. It’s a pity you don’t have a donate button!
  I’d definitely donate to this outstanding blog! I guess for now
  i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this site with my Facebook
  group. Chat soon!

 95. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.

  I did however expertise a few technical points using this site,
  since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads
  and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could
  look out for much more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 96. Just wish to say your article is as amazing. The clarity on your publish is simply nice and that i could suppose you’re a professional on this
  subject. Fine with your permission let me to snatch your feed to stay up to date
  with impending post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 97. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our
  entire community will be grateful to you.

 98. Heya i’m for the first time here. I found this board and
  I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give
  something back and help others like you aided me. asmr 0mniartist

 99. Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i got here to go back the choose?.I’m attempting to in finding
  issues to improve my website!I guess its adequate to make use of a few of your concepts!!

 100. I savour, result in I discovered exactly what I used to be
  having a look for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 101. That is very attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and stay up for searching for
  more of your great post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 102. I just like the valuable info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently.

  I am relatively certain I’ll be informed a lot of new stuff right right here!

  Best of luck for the next!

 103. Hi there, I think your website could be having browser compatibility
  problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it
  looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 104. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But want
  to remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really
  nice : D. Good job, cheers

 105. scoliosis
  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some
  nice methods and we are looking to exchange techniques with others, please shoot me an email if interested.
  scoliosis

 106. scoliosis
  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out
  a lot. I hope to give something back and aid others like you
  helped me. scoliosis

 107. scoliosis
  Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this web page is
  genuinely good and the people are really sharing fastidious
  thoughts. scoliosis

 108. free dating sites
  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having issues with your RSS.
  I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else
  getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!! dating sites

 109. I’ve learn several good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how much attempt you set to create such a excellent informative
  website.

 110. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!

  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group.

  Chat soon!

 111. Right here is the perfect web site for anyone who wishes to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject which has been discussed for many years.

  Excellent stuff, just wonderful!

 112. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed
  to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect
  , people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 113. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I really hope to see the same high-grade content
  by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now
  😉

 114. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to create
  a superb article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get
  anything done.

 115. What’s up it’s me, I am also visiting this site daily, this web page is really nice
  and the visitors are actually sharing fastidious thoughts.

 116. Hey there! I just wish to offer you a big
  thumbs up for your great info you have got right here on this
  post. I’ll be coming back to your site for more soon.

 117. Hello are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding
  expertise to make your own blog? Any help would be
  greatly appreciated!

 118. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same
  time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog site?

  The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant
  clear concept

 119. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your
  blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I
  hope you write again very soon!

 120. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for
  a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little
  bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 121. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
  your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 122. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see
  if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 123. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one
  these days.

 124. great points altogether, you just received a new reader.

  What could you recommend about your submit that you
  just made a few days ago? Any positive?

 125. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?
  My website is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 126. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to
  get set up? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 127. Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this
  blog; this blog contains remarkable and genuinely
  excellent material in favor of readers.

 128. Undeniably believe that which you said. Your favorite
  reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think
  about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having
  side-effects , people could take a signal. Will
  probably be back to get more. Thanks scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 129. Wonderful goods from you, man. I have take into
  accout your stuff prior to and you’re just extremely excellent.
  I actually like what you’ve received here,
  certainly like what you are saying and the way in which in which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you still care for to keep it smart.

  I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 130. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 131. Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will certainly comeback.

 132. I have been browsing online more than three hours as of late, but
  I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will likely be much more helpful
  than ever before.

 133. It is the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could
  I want to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 134. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 135. I think this is one of the such a lot important information for me.
  And i’m glad studying your article. But wanna commentary
  on some common issues, The website style is great, the articles
  is in reality great : D. Just right process, cheers

 136. This design is steller! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

 137. each time i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

 138. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 139. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and great design and style.

 140. Great beat ! I would like to apprentice while
  you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea

 141. Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast
  as yours lol

 142. Greetings I am so grateful I found your weblog, I really found you by error, while I
  was browsing on Aol for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say kudos for a marvelous post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to look over it all at the minute but I
  have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read more, Please do keep up the great work.

 143. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but
  I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
  Cheers

 144. I’m not that much of a internet reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead
  and bookmark your website to come back later. All the best

 145. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I have really loved browsing your weblog posts. In any
  case I will be subscribing in your feed and I hope you write
  once more very soon!

 146. hello there and thank you for your information – I
  have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to
  reload the website lots of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if
  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your
  placement in google and can damage your high-quality score if advertising and
  marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more
  of your respective interesting content. Ensure that you
  update this again soon.

 147. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, could check this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a huge
  component to other folks will pass over your excellent writing because of this problem.

 148. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
  point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your weblog when you could be
  giving us something enlightening to read?

 149. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good results. If you know
  of any please share. Many thanks!

 150. Right here is the right site for everyone who wishes to understand this topic.

  You realize a whole lot its almost hard to argue with you
  (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put
  a brand new spin on a topic which has been written about for many years.
  Great stuff, just excellent!

 151. I believe everything published was actually very logical.
  But, what about this? what if you typed a catchier title?

  I ain’t saying your information isn’t solid, but suppose you added something to possibly grab people’s attention? I mean Pruebas de Traducción – is kinda boring.
  You ought to peek at Yahoo’s front page and see how they
  create post titles to get people to click. You might
  add a video or a related picture or two to get people excited about everything’ve written. In my opinion, it could bring your posts a little livelier.

Leave a comment